RPO WM 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

RPO WM 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Na co?

  • dotacje na głęboką modernizację energetyczną budynków,
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • dofinansowanie kompleksowych projektów obejmujących: modernizację energetyczną budynków oraz inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • wsparcie z Unii na rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

Dla kogo?

  • MŚP.

Jaki jest termin naboru?

  • Aktualnie brak naboru.

Jakie jest alokacja przeznaczona na konkurs?

  • 80 620 800 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/ 2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jaki jest rodzaj wsparcia?

  • Pożyczki, poręczenia.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.