RPO WM 3.4.5 Bony na doradztwo

RPO WM 3.4.5 Bony na doradztwo

Na co?

  • bon na specjalistyczne doradztwo.

Dla kogo?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Jaki jest termin naboru?

  • Aktualnie brak naboru.

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

  • 40 749 452 PLN

Jakie są całkowite środki przeznaczone na wsparcie?

  • 10 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/ 2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.