RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

PO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

 

Na co?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu: Typ A: projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL).

Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zaliczają się:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii  pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).
   

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Jaki jest termin naboru?

 • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 67 438 578, 35 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

1. badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%,

2. eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • pozostali beneficjenci – 25%,

3. studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 100 tys. PLN.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 30 mln PLN.

Jaki jest okres realizacji projektu?

 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Realizacja projektu nie może  rozpocząć  się  później  niż  12 miesięcy  od dnia  złożenia  wniosku.

Czy są limity i ograniczenia w realizacji projektów?

 • O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze, lub oświadczający, że warunek, o którym mowa zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
 • Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, bez względu na typ Beneficjenta (wielkość przedsiębiorstwa),
 • Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM
 • Wdrożenie wyników prac rozwojowych rozumiane jest jako jedna z poniższych form:
  -wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,

  - udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę
  - sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu).
 • W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.  Mechanizm eksperymentacji oznacza, że ograniczony strumień środków    przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna.
 • W ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR.
 • Limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR.
 • W przypadku projektów, dla których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji inwestycji jest uzależniona dodatkowo od spełnienia następujących warunków:
  -zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we wspieranych jednostkach

  - zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.
 • Wnioskodawca i/lub partner (jeśli dotyczy) musi oświadczyć, iż w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn  leżących po stronie Wnioskodawcy i/lub partnera w projekcie
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

 

Fiszka archiwalna: 1.2.1 RPO Małopolska

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2018.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 2018.