RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Na co?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu: Typ A: projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL).

Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zaliczają się:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii  pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).
   

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. Kolejny nabór planowany jest na luty 2018 r. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

67 438 578, 35 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

1. badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%,

2. eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • pozostali beneficjenci – 25%,

3. studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 100 tys. PLN.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 30 mln PLN.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Realizacja projektu nie może  rozpocząć  się  później  niż  12 miesięcy  od dnia  złożenia  wniosku.

Czy są limity i ograniczenia w realizacji projektów?

 • O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze, lub oświadczający, że warunek, o którym mowa zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
 • Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, bez względu na typ Beneficjenta (wielkość przedsiębiorstwa),
 • Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM
 • Wdrożenie wyników prac rozwojowych rozumiane jest jako jedna z poniższych form:
  -wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,
  - udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę
  - sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu).
 • W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.  Mechanizm eksperymentacji oznacza, że ograniczony strumień środków    przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna.
 • W ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR.
 • Limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR.
 • W przypadku projektów, dla których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji inwestycji jest uzależniona dodatkowo od spełnienia następujących warunków:
  -zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we wspieranych jednostkach
  - zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.
 • Wnioskodawca i/lub partner (jeśli dotyczy) musi oświadczyć, iż w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn  leżących po stronie Wnioskodawcy i/lub partnera w projekcie
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Fiszka: 1.2.1 RPO Małopolska

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2018.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2018.

Regulamin konkursu poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 2018.