RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

RPO WM 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Na co?

 • typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej,
 • typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej VI poziom gotowości technologicznej i w którym przewidziano podwyższenie poziomu gotowości technologicznej.

Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zaliczają się:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. Kolejny nabór planowany jest na luty 2018 r. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

173,240 mln mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

1. badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%,

2. eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • pozostali beneficjenci – 25%,

3. studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 100 tys. PLN.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 25 mln PLN.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Realizacja projektu nie może  rozpocząć  się  później  niż  12 miesięcy  od dnia  złożenia  wniosku.

Czy są limity i ograniczenia w realizacji projektów?

 • Limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 20 mln EUR.
 • Limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu eksperymentacji: łącznie 10% alokacji UE przeznaczonej na projekty badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania, tj. 10 mln EUR.
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego, tj. wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Warunek uznaje się za spełniony także w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę realizacji części zadań w projekcie wykonawcy spoza obszaru województwa.

Fiszka archiwalna: 1.2.1 RPO Małopolska

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2018.

Regulamin konkursu poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 2017.