Informacje ogólne RPO WM 2014-2020

Informacje ogólne RPO WM 2014-2020

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczone zostanie 2,87 mld EUR. Jest to druga, po województwie śląskim, pod względem wysokości alokacja wśród programów regionalnych.

Dotacje w Małopolsce przeznaczone będą przede wszystkim na: wsparcie innowacyjności, badania i prace B+R, podnoszenie konkurencyjności małopolskich MŚP oraz ich międzynarodowej aktywności, wsparcie zatrudnienia, poprawę i ochronę środowiska naturalnego oraz promowanie małopolskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Na RPO WM składać się będzie 13 Osi Priorytetowych
1.    Gospodarka wiedzy
2.    Cyfrowa Małopolska
3.    Przedsiębiorcza Małopolska
4.    Regionalna polityka energetyczna
5.    Ochrona środowiska
6.    Dziedzictwo regionalne
7.    Infrastruktura transportowa
8.    Rynek pracy
9.    Region spójny społecznie
10.    Wiedza i kompetencje
11.    Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
12.    Infrastruktura społeczna
13.    Pomoc techniczna


  

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2018.
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2020.