RPO WM 3.4.4 Dotacje dla MŚP

RPO WM 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Typ projektów B - inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Na co?

Dotacje na wytwarzanie urządzeń finalnych lub ich kluczowych i
wyspecjalizowanych komponentów wykorzystywanych do produkcji:

 • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy;
 • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej;
 •  innych urządzeń grzewczych, niż wskazanych powyżej, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych
 • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji;
 • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 21 108 000,00 PLN

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych?

 • 25 mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • do 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 • do 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Jakie są preferencje i ograniczenia?

 • preferencje uzyskają projekty, które wpływają na rozwój branż kluczowych,
 • okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy,
 • realizacja projektu nie może się rozpocząć później niż 01.04.2018 r. 

 

Fiszka archiwalna: RPO Małopolska 3.4.4 B.

Źródło:

Regulamin konkursu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, typ projektów B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji, maj 2017.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.