RPO WM 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

RPO WM 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Jakie są typy projektów?

Projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

 • Typ A) projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Zakres wsparcia obejmuje inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, tzn.:

 • agendę badawczą, zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,
 • plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • pozostali beneficjenci – 35%.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • 100 tyś. PLN 

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • przy projekcie obejmującym doposażenie laboratoriów/centrów badawczo-rozwojowych (typ projektów A): 50 mln PLN

Czy są limity i ograniczenia w realizacji projektów?

 • Opis projektu musi być spójny z Agendą i Planem wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej, które stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta i za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie możliwe jest wydłużenie okresu realizacji o maksymalnie 12 miesięcy.
 • W ramach RPO WM możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów (jeśli dotyczy), względem których przeprowadzono postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • W przypadku projektów, których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji jest uzależniona dodatkowo od spełnienia następujących warunków:
  -  zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we wspieranych jednostkach,
  - zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.
 • Projekt musi wykazywać zgodność z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) musi oświadczyć, iż w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy i/lub partnera w projekcie.
 • Limit środków w ramach działania na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 10 000 000 EUR. Limit będzie monitorowany w odniesieniu się do projektów, w których Wnioskodawcami są podmioty inne niż MŚP. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, do limitu uwzględnione zostaną projekty, w których Liderem jest pomiot inny niż MŚP
 • Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od typu Wnioskodawcy/Partnera. Dla projektu realizowanego w partnerstwie intensywność pomocy należy liczyć proporcjonalnie do kosztów, które odpowiednio ponosi lider i partner lub partnerzy. W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 16, zryczałtowana stawka dla operacji w sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20 %. 

 

Fiszka archiwalna: 1.2.2 Stworzenie laboratorium

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 2017