RPO WM 1.2.3 Bony na innowacje

O WM 1.2.3 Bony na innowacje

Typ projektu C- Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

 

Termin naboru wniosków:

 • Nabór wniosków zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania obejmujące:

a) Komponent badawczo-rozwojowy, który obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia). Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych oraz

b) Komponent wdrożeniowy, który obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R. Celem tego komponentu powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Powyższe nie wyklucza możliwości wdrożenia wyników komponentu B+R projektu także w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem komponentu B+R.

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 30 992 686,43 zł 

 

W odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Minimalny wkład własny w przypadku pomocy de minimis wynosi nie mniej niż 15%.

 

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu, zgodnie z SzOOP: typ projektu C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących komponentu wdrożeniowego projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu przez Wnioskodawcę:

a) innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź

b) innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną.

 • We wniosku o dofinansowanie należy wykazać że rezultat usługi/usług jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu oraz wdrożenia rezultatów usługi/usług. Wnioskodawca musi również opisać formę wdrożenia wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej.
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa.
 • Pomoc może mieć charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis.
 • Pomoc udzielana w formule bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.
 • Z uwagi na charakter wsparcia nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa.
 • Wsparciu podlegają wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 • Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych w ramach komponentu B+R projektu obejmuje:​

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu; 

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 • Katalog usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji;

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia lub do zgłoszenia:

- pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

- pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

 

W ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług, od więcej niż jednego Wykonawcy.

 • W ramach komponentu badawczo-rozwojowego nie będą kwalifikowane usługi:

a) dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej;

b) dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

c) dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.

 • Wnioskodawca samodzielnie wybiera Wykonawcę/Wykonawców usługi/usług, którymi mogą być:

1) Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 6 Typ 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych, o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5:

a) Jednostki naukowe,

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium,

d) Centra transferu technologii,

e) Spółki celowe.

2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5- Instytucje otoczenia biznesu (IOB).

3) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 5- Kancelarie patentowe.

4) Usługi wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

 • W ramach komponentu wdrożeniowego kwalifikowane są wyłącznie wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
 • Projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 • Nie mogą otrzymać dofinansowania projekty dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Beneficjenta możliwe będzie jednokrotne przedłużenie okresu realizacji projektu, o maksymalnie 12 miesięcy. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2023 r.
 • W przypadku, gdy planowane do nabycia w ramach komponentu wdrożeniowego aktywa tj. nowe środki trwałe, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia i/lub wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane nie tylko do realizacji celów projektu, za kwalifikowaną można uznać jedynie tą część wydatku, którą jest bezpośrednio powiązana z jego rezultatami.
 • Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU B+R PROJEKTU: obejmuje wydatki stanowiące łącznie co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis – wydatki na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, kwalifikowanych w ramach poddziałania:

a) wydatki w zakresie usług badawczo-rozwojowych:

- wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

- wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa.

b) wydatki w zakresie usług proinnowacyjnych (jako element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi):

- wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),

- wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

- wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych; dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

 

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU WDROŻENIOWEGO PROJEKTU – obejmuje wydatki stanowiące łącznie poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej – wydatki obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:

a) wydatki na zakup nowych środków trwałych, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,

b) wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie (MŚP) przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2021.

Regulamin poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, 2021.