RPO WM 1.2.3 Bony na innowacje

RPO WM 1.2.3 Bony na innowacje

Na co?

 • projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.
 • wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

Jaki jest cel bonów na innowacje?

 • wzmacnianie współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowo-badawczymi i proinnowacyjnym otoczeniem biznesu,
 • zwiększenie beneficjentom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Dwa katalogi usług w ramach Bonu na innowacje:

1. usługi badawczo-rozwojowe:

 • typ 1 usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które będą dotyczyły przeprowadzenia badań prowadzących do stworzenia nowego produktu lub usługi albo wprowadzenia znacznych ulepszeń oraz opracowania prototypów/ projektów demonstracyjnych lub pilotażowych itp.,
 • typ 2 usługi w zakresie wzornictwa, które będą dotyczyły m.in. projektu wzorniczego lub projektu inżynierskiego.

2. uslugi proinnowacyjne:

 • typ 3 opracowanie studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, które będzie dotyczyło oceny i analizy potencjału projektu,
 • typ 4  zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe,
 • typ 5 wykonanie badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
 • typ 6 usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, ktore mogą zawierać m.in. analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne.

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. Kolejny nabór planowany jest w kwietniu 2018 r. 

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

16 185 614,40 PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

 • do 90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach tego poddziałania,
 • do 80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach tego poddziałania,
 • do 70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych?

 • w przypadku małego bonu na innowacje: 50 tys. PLN,
 • w przypadku dużego bonu na innowacje: 100 tys. PLN.

Czy są limity i ograniczenia?

 • Nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa.
 • Wsparciu podlegają wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 • W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie przekracza 50 000 PLN (np. mały bon na innowacje), istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego. Należy dołączyć do wniosku treść zapytania ofertowego, wybraną ofertę oraz potwierdzenie upublicznienia.
 • W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przekracza 50 000 PLN (np. duży bon na innowacje) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez: upublicznienie zapytania ofertowego, sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentującego wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.
 • W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:
  a) dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,
  b) dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  c) dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM

 

 • Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w niniejszym konkursie/rundzie naboru. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie ulega obniżeniu wraz z każdym kolejnym złożonym wnioskiem o dofinansowanie (zarejestrowanym w systemie e-rpo). Decyduje data złożenia wniosku.

Fiszka archiwalna: RPO WM 1.2.3 

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2018.

Regulamin poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, maj 2017.